XahTV 2019-05-29 A, Kardashian, vocal fry, upspeak, Ellen Show schizoid, white girls epidemic

XahTV 2019-05-29, Kardashian, vocal fry, upspeak, Ellen Show schizoid, white girls epidemic