Math Art: Fractal Gears Clockwork

By Xah Lee. Date:
fractal gears clockwork by zy0rg
clockwork (2012) by zy0rg
fractal gears clockwork by zy0rg-2-0
fractal gears clockwork by zy0rg-2-0
ghostly fractal clockwork 98738
by ?