Xah Talk Show 2021-10-01 math geometric inversion, WolframLang coding, emacs xah wolfram mode

Xah Talk Show 2021-10-01 math geometric inversion, WolframLang coding, emacs xah wolfram mode

xah_talk_show_2021-10-01.txt

Geometric Inversion