Music Symbols ๐ŸŽถ

By Xah Lee. Date: . Last updated: .

Music Instruments

๐ŸŽน ๐ŸŽป ๐ŸŽท ๐ŸŽบ ๐ŸŽธ ๐Ÿฅ

Music Emoji

๐ŸŽต ๐ŸŽถ ๐ŸŽผ

Notes

๐ŸŽœ ๐ŸŽ
โ™ฉ โ™ช โ™ซ โ™ฌ
๐…œ ๐… ๐…ž ๐…Ÿ ๐…  ๐…ก ๐…ข ๐…ฃ ๐…ค

Rest Stops

๐„บ ๐„ฉ
๐„ป ๐„ผ ๐„ฝ ๐„พ ๐„ฟ ๐…€ ๐… ๐…‚

Pause

๐„’ ๐„“ ๐„ ๐„‘

Sound Level

๐† ๐† ๐†‘ ๐†’ ๐†“

Bar Line

๐„€ ๐„ ๐„‚ ๐„ƒ ๐„„ ๐„… ๐„” ๐„•

Repeat

๐„† ๐„‡ ๐„ˆ ๐„‰ ๐„Š ๐„‹ ๐„Œ ๐„ ๐„Ž ๐„

Staff

๐„– ๐„— ๐„˜ ๐„™ ๐„š ๐„›

Clef

๐„ž ๐„ก ๐„ข
๐„Ÿ ๐„  ๐„ฃ ๐„ค ๐„ฅ ๐„ฆ

Sharp and flats

โ™ฏ ๐„ช ๐„ฐ ๐„ฑ ๐„ฒ ๐„ณ โ™ญ ๐„ซ ๐„ฌ ๐„ญ โ™ฎ ๐„ฎ ๐„ฏ
๐„ถ ๐„ท ๐„ธ ๐„น

Time

๐„ด ๐„ต
๐†Œ ๐† ๐†Ž

Ornament

๐†” ๐†• ๐†– ๐†› ๐†œ ๐† ๐†ž ๐†Ÿ ๐†  ๐†ก ๐†ข ๐†ฃ ๐†ค ๐†ฅ ๐†ƒ ๐†„ ๐†ฑ ๐†ฒ ๐†— ๐†˜ ๐†™ ๐†š
๐†ฆ ๐†ง ๐†จ ๐†ฉ

Pedal

๐†ฎ ๐†ฏ ๐†ฐ

Fret

๐„œ ๐„

๐†ถ ๐†ท ๐†ธ
๐†น ๐†บ ๐†ป ๐†ผ ๐†ฝ ๐†พ ๐†ฟ ๐‡€
๐‡ ๐‡‚ ๐‡ƒ ๐‡„ ๐‡… ๐‡† ๐‡‡ ๐‡ˆ ๐‡‰ ๐‡Š ๐‡‹ ๐‡Œ ๐‡ ๐‡Ž ๐‡ ๐‡ ๐‡‘ ๐‡’ ๐‡“ ๐‡” ๐‡• ๐‡– ๐‡— ๐‡˜ ๐‡™ ๐‡š ๐‡› ๐‡œ ๐‡

Other

Note: the following displays as if they are zero-width, yet some are not combining characters. I don't know why.

๐†ณ
๐†ด ๐†ต

๐…ƒ ๐…„ ๐…… ๐…† ๐…‡ ๐…ˆ ๐…‰ ๐…Š ๐…‹ ๐…Œ ๐… ๐…Ž ๐… ๐… ๐…‘ ๐…’ ๐…“ ๐…” ๐…• ๐…– ๐…— ๐…˜ ๐…™ ๐…š ๐…›

combining characters

stem ๐…ฅ ๐…ฆ
tremolo ๐…ง ๐…จ ๐…ฉ ๐…ช ๐…ซ ๐…ฌ
tail ๐…ฎ ๐…ฏ ๐…ฐ ๐…ฑ ๐…ฒ
beam, tie, slur, phrase ๐…ณ ๐…ด ๐…ต ๐…ถ ๐…ท ๐…ธ ๐…น ๐…บ
๐…ญ
๐…ป ๐…ผ ๐…ฝ ๐…พ ๐…ฟ ๐†€ ๐† ๐†‚ ๐†… ๐†† ๐†‡ ๐†ˆ ๐†‰ ๐†Š ๐†‹
๐†ช ๐†ซ ๐†ฌ ๐†ญ
Unicode Search

Try โ€œheart faceโ€ (without quotes), or 9829, or U+1f60d, or paste emoji ๐Ÿ˜‚. (If nothing happens, try Unicode Search for old browser)

If you have a question, put $5 at patreon and message me.

 1. Emoji ๐Ÿ˜‚
 2. Hand ๐Ÿ‘
 3. Food ๐ŸŽ
 4. Love ๐Ÿ’‹
 5. Clothing ๐Ÿ‘ 
 6. Animal ๐Ÿฐ
 7. Insect ๐Ÿž
 8. Plant ๐ŸŒต
 9. Sport โšฝ
 10. Astrology ๐ŸŒ›
 11. Weather ๐ŸŒง
 12. Place ๐ŸŽช
 13. Signs โ›”
 14. Vehicle ๐Ÿš€
 15. Things ๐Ÿ”ช
 16. Tech ๐ŸŽง
 17. Office ๐Ÿ“Œ
 18. UI ๐Ÿ—‘
 19. Clock โฐ
 20. Music ๐ŸŽถ
 21. Flags ๐Ÿ
 22. Sex โšค
 23. Stars โ˜…
 24. Cross โœš
 25. Games โ™ž
 26. Shapes โ– 
 27. Box โ–“
 28. Dingbats โ˜ญ
 29. Keyboard โŒ˜
 30. Common ยฉ
 31. Punctuation โฃ
 32. Currency โ‚ฌ
 33. Circled โฝ
 34. Arrow โ†’
 35. Bracket ยซยป
 36. Math โˆ‘
 37. Math โ„
 38. Greek ฮฑ
 39. APL โ
 40. ASCII โ€
 41. Hieroglyph ๐“‚€
 42. Unit ใŽœ
 43. full-width ๅ…จ

How To

 1. How to Input Unicode
 2. Download Font

Versions

 1. Unicode 11
 2. Unicode 10
 3. Unicode 9
 4. Unicode 8
 5. Unicode 7

Unicode Art

 1. Japan Unicode Art
 2. Unicode Art
 3. Unicode Art Font Emulation
 4. Emoji Tale: Good Night Gone Bad
 5. Unicode Smilies (ยฌ_ยฌ)

Misc

 1. Emoji Frequency
 2. emoji vs emoticon
 3. Unicode Equivalence
 4. Symbol Become Emoji