Unicode Cross โœš

By Xah Lee. Date: . Last updated: .

๐Ÿžก ๐Ÿžข ๐Ÿžฃ ๐Ÿžค โœš ๐Ÿžฅ ๐Ÿžฆ ๐Ÿžง
โœ™ โ›จ โœ› โœœ
โœ ๐Ÿ•† ๐Ÿ•‡ โœž โœŸ ๐Ÿ•ˆ
โ˜“ โ›
๐Ÿžจ ๐Ÿžฉ ๐Ÿžช ๐Ÿžซ ๐Ÿžฌ ๐Ÿžญ ๐Ÿžฎ
ๅ ๅ เฟ• เฟ– เฟ— เฟ˜
โœ  โ™ฐ โ™ฑ โ˜ฉ โ˜ฆ โ˜จ โ˜ง โœ โ˜ฅ
โ›‘ โ˜  โš” ๐Ÿ•ฑ
หŸ แ›ญ โ•ณ โ›Œ โ›’ โŒ โŽ โจฏ ๐Ÿ†Š
๐Ÿ•€ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‚
โคซ โคฌ
โคญ โคฎ โคฏ โคฐ โคฑ โคฒ
Unicode Search

Type heart face, or 9829, or U+1f60d, or paste emoji ๐Ÿ˜‚.

If you have a question, put $5 at patreon and message me.

Symbols

Special

Languages

Ancient

Conlang

How To

Versions

Art

Misc