Unicode Cultural Religious Symbols โ˜ญ

By Xah Lee. Date: . Last updated: .
Font:
๐Ÿžก ๐Ÿžข ๐Ÿžฃ ๐Ÿžค โœš ๐Ÿžฅ ๐Ÿžฆ ๐Ÿžง
โœ™ โ›จ โœ› โœœ
โœ ๐Ÿ•† ๐Ÿ•‡ โœž โœŸ ๐Ÿ•ˆ
๐Ÿ•€ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‚ ๐Ÿ•ƒ ๐Ÿ•„ Orthodox typicon symbol for lower rank feast ๐Ÿ•… Orthodox typicon symbol for difficult sections
โœ  โ™ฐ โ™ฑ โ˜ฉ โ˜ฆ โ˜จ โ˜ง โœ โ˜ฅ
โ˜“ โ›
๐Ÿžจ ๐Ÿžฉ ๐Ÿžช ๐Ÿžซ ๐Ÿžฌ ๐Ÿžญ ๐Ÿžฎ
๐Ÿ’€ โ˜  ๐Ÿ•ฑ
๐Ÿ†Š
โ˜ฅ โ˜ค โš• โšš โ˜˜ โšœ โš˜
โœก โ˜ช โ˜ซ โ˜ฌ โ˜ญ โš’ โš”
๐Ÿ•Š โ˜ฎ โœŒ
ึ ึŽ
โ˜ธ โ˜ฏ ๅ ๅ เฟ• เฟ– เฟ— เฟ˜
๐Ÿ•‰ ๐Ÿ“ฟ ๐Ÿ•Ž
๐Ÿ› โ›ฉ โ›ช ๐Ÿ•‹ ๐Ÿ•Œ ๐Ÿ•
๐Ÿ‰  luck ๐Ÿ‰ก prosperity ๐Ÿ‰ข longevity ๐Ÿ‰ฃ happiness ๐Ÿ‰ค marriage ๐Ÿ‰ฅ wealth
MONOGRAM. 3^1=3 possibilities.
โšŠ โš‹ ๐Œ€
DIGRAM. 3^2=9 possibilities.
โšŒ โš โšŽ โš ๐Œ ๐Œ‚ ๐Œƒ ๐Œ„ ๐Œ…
TRIGRAM. 2^3=8 possibilities.
โ˜ฐ โ˜ฑ โ˜ฒ โ˜ณ โ˜ด โ˜ต โ˜ถ โ˜ท
HEXAGRAM. 2^6=64 possibilities.
Trigram and hexagram came from ๆ˜“็ถ“ YiJing (Book of Changes, year 1000BC). Each character has a name and meaning (mouse hover to see). It's used for divination, and is part of Daoism.
ไท€ ไท ไท‚ ไทƒ ไท„ ไท… ไท† ไท‡ ไทˆ ไท‰ ไทŠ ไท‹ ไทŒ ไท ไทŽ ไท ไท ไท‘ ไท’ ไท“ ไท” ไท• ไท– ไท— ไท˜ ไท™ ไทš ไท› ไทœ ไท ไทž ไทŸ ไท  ไทก ไทข ไทฃ ไทค ไทฅ ไทฆ ไทง ไทจ ไทฉ ไทช ไทซ ไทฌ ไทญ ไทฎ ไทฏ ไทฐ ไทฑ ไทฒ ไทณ ไทด ไทต ไทถ ไทท ไทธ ไทน ไทบ ไทป ไทผ ไทฝ ไทพ ไทฟ
TETRAGRAM. 3^4=81 possibilities. Tetragram came from ๅคช็Ž„็ถ“ Tร i Xuรกn Jฤซng (Canon of Supreme Mystery), year 2BC. Inspired by YiJing. It's used for divination, and is part of Daoism.
๐Œ† ๐Œ‡ ๐Œˆ ๐Œ‰ ๐ŒŠ ๐Œ‹ ๐ŒŒ ๐Œ ๐ŒŽ ๐Œ ๐Œ ๐Œ‘ ๐Œ’ ๐Œ“ ๐Œ” ๐Œ• ๐Œ– ๐Œ— ๐Œ˜ ๐Œ™ ๐Œš ๐Œ› ๐Œœ ๐Œ ๐Œž ๐ŒŸ ๐Œ  ๐Œก ๐Œข ๐Œฃ ๐Œค ๐Œฅ ๐Œฆ ๐Œง ๐Œจ ๐Œฉ ๐Œช ๐Œซ ๐Œฌ ๐Œญ ๐Œฎ ๐Œฏ ๐Œฐ ๐Œฑ ๐Œฒ ๐Œณ ๐Œด ๐Œต ๐Œถ ๐Œท ๐Œธ ๐Œน ๐Œบ ๐Œป ๐Œผ ๐Œฝ ๐Œพ ๐Œฟ ๐€ ๐ ๐‚ ๐ƒ ๐„ ๐… ๐† ๐‡ ๐ˆ ๐‰ ๐Š ๐‹ ๐Œ ๐ ๐Ž ๐ ๐ ๐‘ ๐’ ๐“ ๐” ๐•
๐Ÿ”ฐ ๐Ÿ”ฑ โšž โšŸ
๐Ÿœš

Unicode Dingbat

Symbols

Special

Languages

Ancient

Conlang

How To

Art

Misc

Unicode for Programers