Unicode Cultural Religious Symbols โ˜ญ

By Xah Lee. Date: . Last updated: .
๐Ÿžก ๐Ÿžข ๐Ÿžฃ ๐Ÿžค โœš ๐Ÿžฅ ๐Ÿžฆ ๐Ÿžง
โœ™ โ›จ โœ› โœœ
โœ ๐Ÿ•† ๐Ÿ•‡ โœž โœŸ ๐Ÿ•ˆ
๐Ÿ•€ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‚ ๐Ÿ•ƒ ๐Ÿ•„ Orthodox typicon symbol for lower rank feast ๐Ÿ•… Orthodox typicon symbol for difficult sections
โœ  โ™ฐ โ™ฑ โ˜ฉ โ˜ฆ โ˜จ โ˜ง โœ โ˜ฅ
โ˜“ โ›
๐Ÿžจ ๐Ÿžฉ ๐Ÿžช ๐Ÿžซ ๐Ÿžฌ ๐Ÿžญ ๐Ÿžฎ
โ˜  โš” ๐Ÿ•ฑ
๐Ÿ†Š
โ˜ฅ โ˜ค โš• โšš โ˜˜ โšœ โš˜
โœก โ˜ช โ˜ซ โ˜ฌ โ˜ญ โš’
๐Ÿ•Š โ˜ฎ โœŒ
ึ ึŽ
โ˜ธ โ˜ฏ ๅ ๅ เฟ• เฟ– เฟ— เฟ˜
๐Ÿ•‰ ๐Ÿ“ฟ ๐Ÿ•Ž
๐Ÿ› โ›ฉ โ›ช ๐Ÿ•‹ ๐Ÿ•Œ ๐Ÿ•
๐Ÿ‰  luck ๐Ÿ‰ก prosperity ๐Ÿ‰ข longevity ๐Ÿ‰ฃ happiness ๐Ÿ‰ค marriage ๐Ÿ‰ฅ wealth
MONOGRAM. 3^1=3 possibilities.
โšŠ โš‹ ๐Œ€
DIGRAM. 3^2=9 possibilities.
โšŒ โš โšŽ โš ๐Œ ๐Œ‚ ๐Œƒ ๐Œ„ ๐Œ…
TRIGRAM. 2^3=8 possibilities.
โ˜ฐ โ˜ฑ โ˜ฒ โ˜ณ โ˜ด โ˜ต โ˜ถ โ˜ท
TETRAGRAM. 3^4=81 possibilities.
๐Œ† ๐Œ‡ ๐Œˆ ๐Œ‰ ๐ŒŠ ๐Œ‹ ๐ŒŒ ๐Œ ๐ŒŽ ๐Œ ๐Œ ๐Œ‘ ๐Œ’ ๐Œ“ ๐Œ” ๐Œ• ๐Œ– ๐Œ— ๐Œ˜ ๐Œ™ ๐Œš ๐Œ› ๐Œœ ๐Œ ๐Œž ๐ŒŸ ๐Œ  ๐Œก ๐Œข ๐Œฃ ๐Œค ๐Œฅ ๐Œฆ ๐Œง ๐Œจ ๐Œฉ ๐Œช ๐Œซ ๐Œฌ ๐Œญ ๐Œฎ ๐Œฏ ๐Œฐ ๐Œฑ ๐Œฒ ๐Œณ ๐Œด ๐Œต ๐Œถ ๐Œท ๐Œธ ๐Œน ๐Œบ ๐Œป ๐Œผ ๐Œฝ ๐Œพ ๐Œฟ ๐€ ๐ ๐‚ ๐ƒ ๐„ ๐… ๐† ๐‡ ๐ˆ ๐‰ ๐Š ๐‹ ๐Œ ๐ ๐Ž ๐ ๐ ๐‘ ๐’ ๐“ ๐” ๐•
HEXAGRAM. 2^6=64 possibilities.
ไท€ ไท ไท‚ ไทƒ ไท„ ไท… ไท† ไท‡ ไทˆ ไท‰ ไทŠ ไท‹ ไทŒ ไท ไทŽ ไท ไท ไท‘ ไท’ ไท“ ไท” ไท• ไท– ไท— ไท˜ ไท™ ไทš ไท› ไทœ ไท ไทž ไทŸ ไท  ไทก ไทข ไทฃ ไทค ไทฅ ไทฆ ไทง ไทจ ไทฉ ไทช ไทซ ไทฌ ไทญ ไทฎ ไทฏ ไทฐ ไทฑ ไทฒ ไทณ ไทด ไทต ไทถ ไทท ไทธ ไทน ไทบ ไทป ไทผ ไทฝ ไทพ ไทฟ
๐Ÿ”ฐ ๐Ÿ”ฑ โšž โšŸ
Unicode Search

Type heart face, or 9829, or U+1f60d, or paste emoji ๐Ÿ˜‚.

If you have a question, put $5 at patreon and message me.

Symbols

Special

Languages

Ancient

Conlang

How To

Versions

Art

Misc