Unicode: Circled Numbers โ‘  โ‘ก โ‘ข

By Xah Lee. Date: . Last updated: .
Font:

White Circled Number

โ“ช
โ‘  โ‘ก โ‘ข โ‘ฃ โ‘ค โ‘ฅ โ‘ฆ โ‘ง โ‘จ โ‘ฉ
โ‘ช โ‘ซ โ‘ฌ โ‘ญ โ‘ฎ โ‘ฏ โ‘ฐ โ‘ฑ โ‘ฒ โ‘ณ
ใ‰‘ ใ‰’ ใ‰“ ใ‰” ใ‰• ใ‰– ใ‰— ใ‰˜ ใ‰™ ใ‰š
ใ‰› ใ‰œ ใ‰ ใ‰ž ใ‰Ÿ ใŠฑ ใŠฒ ใŠณ ใŠด ใŠต
ใŠถ ใŠท ใŠธ ใŠน ใŠบ ใŠป ใŠผ ใŠฝ ใŠพ ใŠฟ

These are specifically sans-serif:

๐Ÿ„‹ โž€ โž โž‚ โžƒ โž„ โž… โž† โž‡ โžˆ โž‰

Black Circled Number

โ“ฟ
โถ โท โธ โน โบ โป โผ โฝ โพ โฟ
โ“ซ โ“ฌ โ“ญ โ“ฎ โ“ฏ โ“ฐ โ“ฑ โ“ฒ โ“ณ โ“ด

These are specifically sans-serif:

๐Ÿ„Œ โžŠ โž‹ โžŒ โž โžŽ โž โž โž‘ โž’ โž“

Circled Numbers on Black Square

ใ‰ˆ ใ‰‰ ใ‰Š ใ‰‹ ใ‰Œ ใ‰ ใ‰Ž ใ‰

Double Circled Number

โ“ต โ“ถ โ“ท โ“ธ โ“น โ“บ โ“ป โ“ผ โ“ฝ โ“พ

Number with Period

๐Ÿ„€
โ’ˆ โ’‰ โ’Š โ’‹ โ’Œ โ’ โ’Ž โ’ โ’ โ’‘
โ’’ โ’“ โ’” โ’• โ’– โ’— โ’˜ โ’™ โ’š โ’›

Parenthesized

โ‘ด โ‘ต โ‘ถ โ‘ท โ‘ธ โ‘น โ‘บ โ‘ป โ‘ผ โ‘ฝ
โ‘พ โ‘ฟ โ’€ โ’ โ’‚ โ’ƒ โ’„ โ’… โ’† โ’‡

Chinese/Japanese/Korean Circled Number

ใŠ€ ใŠ ใŠ‚ ใŠƒ ใŠ„ ใŠ… ใŠ† ใŠ‡ ใŠˆ ใŠ‰

Unsorted

๐Ÿ„ ๐Ÿ„Ž ๐Ÿ…ฏ

๐Ÿค€ ๐Ÿค ๐Ÿค‚

Here is a screenshot of what they look like. May be different in your browser.

unicode circled number letter 2021-09-01
Unicode circled numbers and letters

Unicode Punctuations and Misc Symbols