Unicode: Circled Letters โ’ถ โ’ท โ’ธ

By Xah Lee. Date: .
Font:

White Circled Letters
โ’ถ โ’ท โ’ธ โ’น โ’บ โ’ป โ’ผ โ’ฝ โ’พ โ’ฟ โ“€ โ“ โ“‚ โ“ƒ โ“„ โ“… โ“† โ“‡ โ“ˆ โ“‰ โ“Š โ“‹ โ“Œ โ“ โ“Ž โ“

โ“ โ“‘ โ“’ โ““ โ“” โ“• โ“– โ“— โ“˜ โ“™ โ“š โ“› โ“œ โ“ โ“ž โ“Ÿ โ“  โ“ก โ“ข โ“ฃ โ“ค โ“ฅ โ“ฆ โ“ง โ“จ โ“ฉ

The โ“‚ also means Metro, a sign for subway.

Black Circled Letters
๐Ÿ… ๐Ÿ…‘ ๐Ÿ…’ ๐Ÿ…“ ๐Ÿ…” ๐Ÿ…• ๐Ÿ…– ๐Ÿ…— ๐Ÿ…˜ ๐Ÿ…™ ๐Ÿ…š ๐Ÿ…› ๐Ÿ…œ ๐Ÿ… ๐Ÿ…ž ๐Ÿ…Ÿ ๐Ÿ…  ๐Ÿ…ก ๐Ÿ…ข ๐Ÿ…ฃ ๐Ÿ…ค ๐Ÿ…ฅ ๐Ÿ…ฆ ๐Ÿ…ง ๐Ÿ…จ ๐Ÿ…ฉ

Parenthesized Letters
๐Ÿ„ ๐Ÿ„‘ ๐Ÿ„’ ๐Ÿ„“ ๐Ÿ„” ๐Ÿ„• ๐Ÿ„– ๐Ÿ„— ๐Ÿ„˜ ๐Ÿ„™ ๐Ÿ„š ๐Ÿ„› ๐Ÿ„œ ๐Ÿ„ ๐Ÿ„ž ๐Ÿ„Ÿ ๐Ÿ„  ๐Ÿ„ก ๐Ÿ„ข ๐Ÿ„ฃ ๐Ÿ„ค ๐Ÿ„ฅ ๐Ÿ„ฆ ๐Ÿ„ง ๐Ÿ„จ ๐Ÿ„ฉ

โ’œ โ’ โ’ž โ’Ÿ โ’  โ’ก โ’ข โ’ฃ โ’ค โ’ฅ โ’ฆ โ’ง โ’จ โ’ฉ โ’ช โ’ซ โ’ฌ โ’ญ โ’ฎ โ’ฏ โ’ฐ โ’ฑ โ’ฒ โ’ณ โ’ด โ’ต

Unicode Punctuations and Misc Symbols

Latin Based Characters